Nolikums par materiālo palīdzību

SIA ‘RIMI Latvia” Arodorganizācijas nolikums par materiālo palīdzību

Apstiprināts SIA „RIMI Latvia” Arodorganizācijas 08.07.2020.g. sēdē

1. SIA „RIMI Latvia” arodorganizācijas (turpmāk – RIMI AO) valde piešķir materiālo palīdzību no biedru naudas līdzekļiem gadījumos, kuros saskaņā ar Darba koplīgumu nav paredzēta palīdzība no Darba devēja līdzekļiem:

  • ārstniecības izdevumu segšanai ilgstošas slimības vai ārstēšanās slimnīcā gadījumā – līdz 200 EUR
  • nepārvaramas varas vai citu ārkārtēju apstākļu gadījumos (plūdi, ugunsgrēki, zādzības u.t.ml.) –  līdz 300 EUR
  • citos gadījumos – līdz  100 EUR

2. Materiālo palīdzību RIMI AO biedri var saņemt, sākot ar septīto mēnesi pēc iestāšanās RIMI AO un regulāras biedru naudas nomaksas, ne biežāk kā vienu reizi 2 gadu laikā.

3. Materiālo palīdzību piešķir ar RIMI AO valdes lēmumu, pamatojoties uz biedra, viņa ģimenes locekļa vai darba kolēģa rakstveida pieprasījumu, kas brīvā formā, pievienojot veikto maksājumu apliecinošus dokumentus,  iesniedzams e-pastā: arodbiedrī[email protected] vai whatsapp t.29432529.  Pieļaujama AO valdes lēmuma pieņemšana aptaujas kārtībā.

4. Augstākminētajos gadījumos materiālo palīdzību piešķir 10 kalendāra dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, to pārskaitot uz biedra personīgo bankas kontu. Ja attiecīgajā kalendāra mēnesī piešķirto materiālo pabalstu summa pārsniedz 10% no RIMI AO biedru naudas summas, tad pabalsta izmaksa tiek pārnesta uz nākamo mēnesi.

5. AO valdei ir tiesības materiālā pabalsta apmēru noteikt vai palielināt atkarībā no biedra stāža  RIMI AO vai ieguldījuma RIMI AO darbībā.